Tarmo, partner in MVO en Duurzaamheid

Wat is een BIZ

Een Bedrijven Investeringszone (BIZ) is een afgebakend gebied waar ondernemers gezamenlijk investeren in extra kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. Deze ondernemers zijn verenigd in een stichting of vereniging die haar inkomsten verkrijgt uit bijdragen die door de gemeente wordt geïnd bij de ondernemers als extra heffing op de lokale belasting (en in geval van leegstand bij de vastgoedeigenaren). De opbrengst van alle heffingen wordt in de vorm van een subsidie uitgekeerd aan de BIZ-vereniging of stichting. Alle ondernemers betalen daardoor mee aan de activiteiten van de BIZ. 

De BIZ activiteiten zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid, veiligheid, en/of economische ontwikkeling in de openbare ruimte van de BIZ. In de praktijk wordt vaak gesproken over ‘schoon, heel en veilig’, in de praktijk kunnen en worden imago (locatiemarketing) en bereikbaarheid (mobiliteit) hier vaak aan toegevoegd.

 1.      De activiteiten van een BIZ zijn aanvullend op die van de gemeente. Dit vergt bij het opzetten van een BIZ een goed inzicht in de bestaande activiteiten en uitgaven van de overheid

2.      Een BIZ is een instrument vóór en dóór ondernemers.

3.      Een BIZ zorgt voor onderlinge samenwerking binnen een collectief.

4.      De BIZ zorgt vervolgens voor een Publiek-Private-Samenwerking tussen de overheid en het private collectief.

De BIZ-wet gaat formeel in op 1 januari 2015.  

 Waarom een BIZ 

Binnen en met een BIZ kunnen nieuwe initiatieven om bepaalde belangen die ondernemers gezamenlijk hebben binnen bijvoorbeeld een bedrijventerrein, vaak sneller worden opgezet. Via een BIZ is het draagvlak tussen bedrijven onderling en de overheid al in een eerder stadium vastgelegd en er een juridische entiteit is waarmee investerings- en beheerafspraken gemaakt kunnen worden. Alleen met een goede Service Level Agreement (SLA) is het mogelijk om (deels) publieke financiering onder privaat management te laten uitvoeren

De BIZ samenwerkingsvorm is een mogelijkheid om het eigenaarschap en de Service Level Agreement (SLA) met de overheid te borgen binnen de organisatie van een BIZ: een organisatie van, voor en door ondernemers.

De private samenwerking in een BIZ (van, voor en door ondernemers) maakt het mogelijk dat er:

 •        Makkelijk kan worden ingespeeld op de lokale bereikbaarheidsproblematiek op een bedrijventerrein of in een winkelgebied, dorp of stad;

        Een stabiele basis is om langdurige (financiële) afspraken te maken voor overheidsbijdragen voor ontwikkelingen en beheer onder privaatmanagement;

        Er breder draagvlak ontstaat voor nieuwe maatregelen.

        Veel sneller (duurzame) innovaties en verbeteringen mogelijk zijn op gebied van mobiliteit en bereikbaarheid;

        Snel kan worden ingespeeld op (tijdelijke) veranderingen (bijvoorbeeld ook bij wegwerkzaamheden of grote evenementen).

Voorwaarde voor de kans van slagen van een gebiedsbrede maatregel is dat het eigenaarschap (van de business case en de maatregelen) vooraf zijn belegd. Dit kan door te beginnen met het goed organiseren van het bedrijfsleven en een goed georganiseerde overheid, en natuurlijk de samenwerking daartussen. Het niet betrekken en betrokken houden van het bedrijfsleven bij het ontwikkelen en opzetten van maatregelen hebben weinig tot geen kans op overleven.

Beheerorganisatie van een BIZ

Voor de vorming van een beheerorganisatie kan gedacht worden aan een Stichting of een vereniging.

Een dergelijke coördinerende entiteit kan al belangrijke initiatieven nemen en diensten verrichten.

 Of de taken nu vanuit een Stichting of vereniging worden uitgevoerd zal op de inhoud daarvan geen grote invloed hebben. De BIZ stelt hoge eisen aan de inrichting, maar biedt betere kansen op draagvlak, een robuuste formele inbedding, beschikbaarstelling van middelen en continuïteit

 Stakeholders

Bij  een BIZ kunnen veel stakeholders betrokken zijn. Een BIZ staat op zichzelf, maar om een indruk te geven is in de onderstaand tabel een eerste aanzet van de verschillende belangen opgenomen. Deze tabel geeft een indruk maar is vanzelfsprekend (oneindig) aan te vullen en aan te passen.

 

 

DE STAKEHOLDERS

Voorbeeld van belangen / activiteiten

1

Huurders / bedrijven / instellingen in het gebied

·        Omzetstijging

·        Beter vestigingsklimaat

·        Gezamenlijk inkoop (bijv. kerstverlichting)

2

Bewoners

·        Kwaliteit in omgeving verbeteren

·        Beter vestigingsklimaat voor bedrijven en bewoner

3

Vastgoedeigenaren

·        Zetten in op stijging en behoud van vastgoedwaarde

4

Gemeente als bestuurder / verantwoordelijke

·        Verbeteren kwaliteit bedrijfsomgeving

·        Beter vestigingsklimaat voor bedrijven en bewoner

·        Behalen van beleidsdoelstellingen

·        Een BIZ faciliteert de terugtrekkende overheid.

5

Overheden als leverancier / gebiedsbeheerder

·        Jaarlijkse gemeenschappelijk schouwmoment

·        Verleggen van subsidieverantwoording en uitgifte

·        Overdracht locatiegebonden beheertaken (bebording, fietsenstallingen, shuttle vervoer, fietspromotie, etc etc.)

6

Verenigingen t.b.v. algemene ondernemersbelangen

·        Lopen het risico bestaansrecht te verliezen

7

Deelnemers

        Eigen inkoop diensten en service(niveau).

        Meer (robuuste) betrokkenheid bij omgeving

        Versnelde kwaliteitsimpuls in het gebied

        Bereikbaarheidsprofiel

        Waarde behoud/ waarde stijging vastgoed

        Het creëren van een gezamenlijk imago

        Het faciliteren van een deel-economie (parkeerplaatsen, fietsen, taxiservices etc)

 

Het opzetten van een BIZ, Tarmo is uw partner

 Het opzetten van een BIZ vergt veel inspanning. Enerzijds zijn er de contacten met de overheid, anderzijds zal er veel overleg en overredingskracht nodig zijn om een voldoende aantal bedrijven binnen een gebied te betrekken, te informeren en in te laten stemmen.

De oude structuren die vaak gelden als bindende factor binnen een bedrijventerrein zijn meestal onvoldoende om een BIZ op te zetten. Tarmo biedt kennis en ervaring aan om de transitieslag te maken en als organisator op te treden van een BIZ. Tarmo kent alle mogelijkheden om tot een juiste financiering te komen om tot een succesvolle BIZ te komen.